Regulamin - SendWheel Marketing E-Mail
2351
page-template-default,page,page-id-2351,page-child,parent-pageid-23,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Regulamin

Regulamin

Home / Cennik/ Regulamin

Regulamin serwisu

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu sendwheel.pl  oraz Systemu SendWheel prowadzonych przez firmę BetterTrade sp. z o.o., ul. Krupnicza 2/4, 50-075 Wrocław, REGON: 021359816, NIP: 8992703245, zwaną dalej BetterTrade.

 

I Definicje

 1. Regulamin – określa sposób użytkowania Serwisu sendwheel.pl oraz Systemu SendWheel.
 2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem sendwheel.pl.
 3. System – system informatyczny SendWheel dostępny online, działający w modelu SaaS (z ang. Software as a Service) niewymagający instalacji na komputerze Użytkownika.
  Logowanie do Systemu odbywa się za pośrednictwem Serwisu sendwheel.pl, przy użyciu przydzielonego loginu i hasła. Przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 4. Usługodawca – firma BetterTrade sp. z o.o., ul. Krupnicza 2/4, 50-075 Wrocław, REGON: 021359816, NIP: 8992703245.
 5. Sprzedawca – firmy partnerskie, posiadające podpisaną umowę o współpracy z Usługodawcą.
 6. Pakiet – sposób określania limitu wysyłki. W pakiecie Elastycznym limit wysyłki określony jest sumaryczną liczbą wysłanych e-maili, a w pakiecie Abonamentowym sumaryczną liczbą obiorców w danym miesiącu.
 7. Użytkownik – osoba zawierająca Umowę o świadczenie Usług Systemu SendWheel.
 8. Konto – indywidualny profil Użytkownika w Systemie. Umożliwia korzystanie z funkcjonalności oraz zasobów Systemu.
 9. Umowa – dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Systemu SendWheel. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą poprzez akceptację warunków przez Użytkownika warunków określonych niniejszym Regulaminem.
 10. Kampania – działania w zakresie wysyłki mailingu prowadzonej za pośrednictwem Systemu, obejmujące dokonanie przez Użytkownika masowej wysyłki wiadomości e-mail.
 11. Odbiorca – osoba posiadająca adres e-mail, na który wysyłane są wiadomości elektroniczne za pomocą Systemu SendWheel.
 12. Raport – zbiór danych dotyczących skuteczności prowadzonych przez Użytkownika Kampanii.
 13. Polityka antyspamowa – dokument określający zasady korzystania z Systemu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz ogólnie akceptowalnymi zasadami Internetu.
 14. Polityka prywatności – dokument określający zasady oraz reguły dotyczące zbierania Danych Osobowych.

 

II Zasady korzystania z Systemu

 1. Przedmiotem działalności Serwisu jest świadczenie usług w zakresie e-mail marketingu oraz udostępnienie narzędzi w postaci Systemu do prowadzenia kampanii marketingowych e-mail oraz raportowania ich skuteczności.
 2. Aby korzystać z Serwisu, Systemu oraz ich zasobów konieczne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów oraz posiadanie przez Użytkownika konta poczty e-mail.
 3. Zakładając konto w Systemie SendWheel, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wysyłane treści w Kampanii.
 4. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania zasad, zgodnie z którymi nie może:
  a) korzystać z Systemu w sposób naruszający prawo, a w szczególności ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  b) korzystać z Systemu w sposób naruszający dobre obyczaje oraz dobre praktyki e-mail marketingu
  c)importować do Systemu adresów elektronicznych oraz innych danych osób, które nie wyraziły bezpośrednio Użytkownikowi zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
  d) wysyłać za pomocą Systemu wiadomości, które w rozumieniu BetterTrade są niezamówioną informacją handlową (zamiennie Spam). Przez Spam BetterTrade rozumie, w odniesieniu do wiadomości e-mail, niechciane lub niezamówione informacje handlowe, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  e) trwale lub czasowo zwielokrotniać Programu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  f) tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układ lub dokonywać jakichkolwiek innych zmian w Programie,
  g)zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Autorskie;
 5. Korzystanie z Systemu SendWheel możliwe jest po prawidłowym przejściu etapu rejestracji darmowego konta testowego w Serwisie sendwheel.pl, podając w formularzu imię i nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail oraz akceptując warunki regulaminu.
 6. Hasło do Systemu musi spełniać wymagania wysokiego poziomu bezpieczeństwa określonego w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 7. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, za wyjątkiem sytuacji, w których udostępnienie następuje osobom umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 8. Konto w Systemie SendWheel nie może być sprzedane, zamienione, odstąpione.
 9. Nie ma ograniczenia ilości kont posiadanych przez Użytkownika.
 10. Pakiet wysyłek jest możliwy do wykorzystania przez rok kalendarzowy od zakupu.
 11. W ramach Systemu prowadzone są usługi dodatkowe oraz optymalizacyjne takie jak testy skrzynek odbiorczych, testy antyspamowe. BetterTrade zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania, zmieniania, ograniczania oraz do wprowadzania opłat dodatkowych za korzystanie z wyżej wymienionych usług.
 12. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Konta bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy:
  a) Użytkownik nie logował się na swoje konto dłużej niż dwanaście (12) miesięcy,
  b) Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu,
  c) Użytkownik nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 94 z późn. Zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926),
  d) Nieuregulowane należności z tytułu korzystania z Systemu przekraczają okres dwóch (2) miesięcy.
 13. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że:
  a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  b) do korzystania z Systemu przystąpił dobrowolnie,
  c) dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
  d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę, przekazanych w formularzu rejestracyjnym dla celów prawidłowej realizacji Umowy,
  e) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Usługodawcy a także wiadomości wysyłanych na zlecenie i w porozumieniu z podmiotami z nim współpracującymi oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Systemu oraz Serwisu,
  f) umieszczone na Koncie dane osobowe, informacje, dotyczące Użytkownika lub innych osób nastąpiło w sposób zgodny z prawem oraz że nie narusza dóbr osób trzecich,
  g) wyraża zgodę na wystawianie i przekazywanie przez Usługodawcę faktur VAT w postaci elektronicznej, dotyczących korzystania z Systemu. Taką zgodę można cofnąć w każdym momencie poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email sales@sendwheel.com.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania sposobu realizacji Usługi oraz do odmowy realizacji Usługi.

 

III Rozliczenia

 1. Płatność za korzystanie z Systemu odbywa się z góry za dany Pakiet, za pomocą przelewu bankowego na numer konta podany na fakturze.
 2. Korzystanie z Systemu jest odpłatne, a ceny poszczególnych usług zostały określone w cenniku dostępnym pod adresem sendwheel.pl/cennik/.
 3. Uzupełnienie stanu Konta nastąpi po zaksięgowaniu środków wpłaconych przez Użytkownika.
 4. Użytkownik oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez Usługodawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, oraz wszelkich innych pism i korespondencji związanych z realizacją umowy, w formie elektronicznej.

 

IV Obowiązki

 1. Usługodawca nie może zagwarantować odebrania wiadomości przez Odbiorcę, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za utratę danych lub informacji w następstwie niedostarczenia Odbiorcy Kampanii, dostarczenia innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w działaniu Systemu lub Serwisu, które wystąpią z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, tj. takich których wystąpieniu nie dało się zapobiec mimo dochowania przez Usługodawcę należytej, profesjonalnej staranności.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do poufności bazy danych zgromadzonej przez Użytkownika oraz wszelkich jej fragmentów.
 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystane Systemu przez Użytkownika.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zawartość przesyłanych danych zgodnie z przepisami prawa.
 5. Usługodawca nie ingeruje w treść wysyłanych wiadomości, z zastrzeżeniem odmiennych, wyraźnych postanowień odrębnej Umowy.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, za skutki wysyłanych przez siebie Kampanii. Dotyczy to zwłaszcza powstałych szkód, wysyłania wiadomości zawierających treści obraźliwe oraz zabronione jak również stanowiące spam, czyli naruszające zapisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca w przypadku uzyskania wiarygodnej i udokumentowanej informacji o wysyłaniu za pomocą Systemu wiadomości, naruszających zapisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Systemu do czasu złożenia niezbędnych wyjaśnień przez Użytkownika.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu spowodowane takimi czynnikami jak siła wyższa, awaria sprzętu, ingerencja Użytkownika niezgoda z przeznaczeniem Systemu, nawet gdyby skutkowało to utratą danych przez Użytkowników. Za siłę wyższą będzie się uznawać wszelkie okoliczności znajdujące się poza kontrolą Usługodawcy oraz Użytkownika, które mogą uniemożliwić, czasowo bądź trwale, wykonanie wszystkich bądź niektórych zobowiązań Usługodawcy wobec Użytkownika, niezależnie od tego czy rzeczone okoliczności były do przewidzenia w momencie złożenia zamówienia, zawarcia umowy, kontraktu, etc. Do takich okoliczności zalicza się, między innymi: powódź, żałobę narodową, klęskę żywiołową, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy epidemie, przymusowe całkowite lub częściowe zamknięcie firmy, wojna, zagrożenie wojenne, pożar, problemy z transportem, wypadki, zamieszki robotnicze, usterki i/lub awarie materiałów, maszyn, systemów oraz/lub softwaru i hardwaru.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność do funkcjonalności Systemu, wynikającą z dokonywanych zmian, ulepszeń. Stosownie do możliwości Użytkownicy będą powiadamiani o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieautoryzowanego wykorzystania przez osoby trzecie materiałów zamieszczonych przez Użytkownika.
 12. Wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych, ich układu, kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Usługodawcy, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy, jest zabronione.

 

V Kary

 1. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc 0/100) złotych netto plus należny podatek VAT, w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Usługodawcę szkody lub gdy przyczyna szkody nie jest uwzględniona w zapisie o karach umownych, Usługodawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

 

VI Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację co do przeprowadzonej wysyłki, pod kątem jej niezrealizowania lub nieprawidłowego zrealizowania wynikającego z wadliwego funkcjonowania Systemu.
 2. Reklamacje, o których mowa w art. VI pkt 1, mogą być składane przez Użytkownika w formie pisemnej, listem poleconym na adres Usługodawcy lub formie elektronicznej na adres sales@sendwheel.com , w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia wysyłki, której reklamacja dotyczy.
 3. O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu decyduje data wpływu reklamacji do siedziby Usługodawcy.
 4. Reklamacje wpływające po określonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, datę przeprowadzenia wysyłki, której reklamacja dotyczy oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji tj. zaistniałego problemu.
 6. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

VII Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu oraz uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach Systemu.
 2. Usługodawca zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich Użytkowników Systemu o zmianie Regulaminu na 30 dni przed jego wejściem w życie. Powiadomienie będzie miało charakter wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres.
 3. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w każdym czasie i z każdego powodu. Użytkownik może wysłać rezygnację z Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sales@sendwheel.com lub na adres siedziby firmy. Niewykorzystany limit wysyłek przepada i nie jest zwracany w jakiejkolwiek formie.
 4. Użytkownik ma możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy, na osobę spełniającą kryteria przystąpienia do Umowy, tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.
 5. Strony ustalają, iż oświadczenia kierowane do drugiej Strony w trakcie korzystania z Systemu mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej, wysyłanej:
  a. W przypadku Użytkownika na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail;
  b. W przypadku Usługodawcy na adres sales@sendwheel.com.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Sądem właściwym dla sporów pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla Usługodawcy.
 8. Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2014 roku.
Testuj za darmo